top of page

Statut

STATUT

KRAKOWSKIEGO KLUBU SENIORÓW LOTNICTWA

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

Krakowski Klub Seniorów Lotnictwa jest kontynuatorem  zrzeszenia seniorów lotnictwa założonego w 1963r. pod tą samą nazwą „Krakowski Klub Seniorów Lotnictwa”, afiliowanego przy Aeroklubie Krakowskim. Krakowski Klub Seniorów Lotnictwa  jest stowarzyszeniem, posiadającym osobowość prawną.

 

§ 2

 

Krakowski Klub Seniorów Lotnictwa jest dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem seniorów lotnictwa, kontynuującym tradycje i doświadczenia polskich Klubów Seniorów Lotnictwa, istniejących od 1939r., których łączy chęć działania dla dobra i na rzecz rozwoju lotnictwa. 

 

§ 3

 

Terenem działalności Klubu jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w tym obszar m. Krakowa i województwa małopolskiego.

 

§ 4

 

Siedzibą Klubu jest Muzeum Lotnictwa w Krakowie Al. Jana Pawła II nr 39

 

§ 5

 

Działalność Klubu  opiera się na przepisach Ustawy o Stowarzyszeniach z dnia        7 kwietnia 1989 Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 z późn. zmianami.

                                                      

§ 6

Klub ma prawo używania pieczęci, sztandaru Klubu, odznak i emblematów, zatwierdzonych przez Walne Zebranie Członków.

                                                                       -2-

 

Rozdział II    

Cele, zadania  i sposoby ich realizacji

 

§ 7

 

Celem  Klubu jest:

1. współdziałanie w rozwoju polskiego lotnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem jego popularyzacji w społeczeństwie oraz pielęgnowania  tradycji „Polskich Skrzydeł”,

2. integrowanie społeczności lotniczej,

3. realizowanie przedsięwzięć zmierzających do utrzymywania więzi koleżeńskiej pomiędzy członkami Klubu,  oraz dobrej atmosfery na spotkaniach klubowych,

4. kultywowanie i przekazywanie młodszym pokoleniom tradycji Polskiego Lotnictwa, oraz opieka nad miejscami ważnymi dla historii lotnictwa,

5. opieka nad członkami Klubu .wymagającymi szczególnej troski,

 

§ 8

 

Klub realizuje swoje cele poprzez:

1. współpracę z bratnimi Klubami Seniorów Lotnictwa i instytucjami zbliżonymi tematycznie, udział w konferencjach, sympozjach i innych publicznych wystąpieniach lotniczych ,

2. organizowanie oraz uczestniczenie w organizacji imprez ukierunkowanych na realizację celów działalności Klubu,

3. gromadzenie i opracowywanie materiałów  z zakresu historii lotnictwa i dbałość     o ich stan,

4. utrzymywanie łączności z młodzieżą szkolną poprzez wykłady w szkołach, również  poza terenem m. Krakowa,  jak również z młodzieżą lotniczą,

5. udział  przedstawicieli Klubu w rocznicowych uroczystościach upamiętniających historyczne katastrofy samolotowe w sąsiadujących  państwach,

6. organizowanie koleżeńskich  i okolicznościowych spotkań, upamiętnianie okrągłych rocznic wiekowych swoich członków,

7. występowanie do właściwych władz z wnioskami o awanse,  nadawanie odznaczeń, wyróżnień oraz udzielanie pomocy materialnej i innych świadczeń dla członków Klubu i ich rodzin, jak również o upamiętnienie wydarzeń związanych z lotnictwem,

 

 

 

                                                                       -3-

 

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 9

.

Członkowie Klubu  dzielą się na:

1. członków zwyczajnych

2. członków honorowych

3.  członków wspierających

 

 

 

§ 10

 

Członkiem zwyczajnym Klubu może być:

  a/ osoba co najmniej 50-letnia,  o  nieposzlakowanej przeszłości, mająca za sobą nie mniej niż 10 lat pracy zawodowej, amatorskiej lub społecznej  w lotnictwie i dziedzinach związanych.

  b/ w  wyjątkowych przypadkach  /np. inwalidztwo, schorzenia uniemożliwiające  dalszą działalność w lotnictwie/, staż 10 lat lub wiek 50 lat mogą nie być wymagane.

  c/  warunkiem przyjęcia na członka zwyczajnego jest spełnienie wymagań punktów a i b, złożenie deklaracji członkowskiej popartej przez dwóch członków wprowadzających oraz decyzja Zarządu Klubu.

  d/  członkami zwyczajnymi mogą być osoby spełniające warunki określone  w punktach a, b, c, bez względu na miejsce zamieszkania.

 

§ 11

 

1. Członkiem honorowym  Klubu może zostać osoba szczególnie zasłużona dla lotnictwa polskiego lub Klubu,

2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu Klubu,

3. Przyznanie godności członka honorowego powinno być poprzedzone konsultacją  z możliwie największą liczbą członków Klubu.

 

                                                                       -4-

 

 

§ 12

 

1.    Członkiem wspierającym mogą być osoby prawne lub fizyczne, które akceptują cele Klubu, są zainteresowane rozwojem jego działalności, poprą jego działalność odpowiednim wkładem materialnym lub zadeklarują opłacanie stałej składki.

2.    Członek wspierający ma prawo do:

a/ udziału w naradach i wszelkich imprezach Klubu, oraz uczestniczenia we               wszystkich jego pracach i działaniach.

b/ zgłaszania postulatów i wniosków pod adresem władz Klubu.

c/ używania odznaki Klubu.

3.  Członków  wspierających  przyjmuje  Zarząd  Klubu  po złożeniu   przez  nich  

     deklaracji.       

 

§ 13

 

1. Członkowie zwyczajni posiadają bierne i czynne prawo wyborcze oraz mają prawo do udziału w Walnym Zebraniu.

2. Członkowie zwyczajni mogą zgłaszać do Zarządu, bądź bezpośrednio Walnemu Zebraniu propozycje uchwał,

3. Do obowiązków członków zwyczajnych należy przestrzeganie postanowień statutu,  udział w pracach Klubu i realizacja jego uchwał, regularne opłacanie składek.

4. Członkowie honorowi posiadają prawa i obowiązki członków zwyczajnych poza obowiązkiem opłacania składek.

 

§ 14

 

 

1. Utrata członkowstwa może nastąpić na skutek::

a/ dobrowolnego zrzeczenia się członkowstwa.

b/ śmierci członka.

c/ wykluczenia z powodu rażącego naruszenia dobrego imienia Klubu, działania na jego szkodę, działania sprzecznego ze statutem Klubu,  nieusprawiedliwionego zalegania z  płaceniem składek przez okres 24 miesięcy.

 

                                                                       -5-

 

2. Wykluczenie członka następuje na podstawie decyzji Zarządu, podjętej większością 2/3 głosów. Od tej decyzji przysługuje członkom prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia w terminie 1 miesiąca od chwili otrzymania decyzji.

 

 

   Rozdział IV

Władze Klubu

 

§ 15

 

1. Władzami Klubu są:

a/  Walne Zebranie

b/  Zarząd Klubu

c/  Komisja Rewizyjna

2. Decyzje i uchwały władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy aktualnej liczby członków danego organu .                  W wypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.

3. Członkowie Klubu pełnią swoje funkcje we władzach Klubu honorowo.

4. W przypadku zmniejszenia się składu Zarządu, bądź Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji, organy te mogą dokonać wyboru uzupełniającego, jednak nie więcej niż o 1/3 składu pochodzącego z wyboru,.

5. Organy Klubu .ustalają własne regulaminy działania.

 

§ 16

 

Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków.

 

§ 17

 

1. Kompetencje Walnego Zebrania Członków:

a/ uchwalanie programu działania Klubu

b/ rozpatrywania sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, oraz udzielanie absolutorium  Zarządowi Klubu,

c/ uchwalanie zmian statutu i podejmowanie uchwały o  rozwiązaniu Klubu

d/ podejmowanie uchwał wiążących wszystkich członków Klubu,

                                                                       -6-

 

e/ wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

f/ podejmowanie wszystkich innych decyzji nie zastrzeżonych w niniejszym statucie dla innych organów Klubu,

g/ Nadawanie Członkowstwa Honorowego na wniosek Zarządu Klubu

 

2. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd nie rzadziej niż raz na    12 miesięcy. Zebranie to jest ważne przy obecności co najmniej 50% członków.

 

3. Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze odbywa się nie rzadziej niż raz na cztery lata.

 

4.W przypadku gdy na Walnym Zebraniu brak jest wymaganej ilości członków może się ono odbyć w II terminie, po upływie ½ godziny od wyznaczonego uprzednio terminu. Uchwały podejmowane są wówczas bez względu na ilość obecnych na Zebraniu.

5. Sposób głosowania ustala każdorazowo Walne Zebranie.

6. Godność Prezesa Honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu Klubu.

7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Klubu:

a/ z własnej inicjatywy

b/ na wniosek Komisji Rewizyjnej

c/ na wniosek 1/3 liczby członków zwyczajnych.

 

§ 18

 

1. Zarząd Klubu jest organem wykonawczym Klubu..

2. Zarząd Klubu składa się z 7-10 osób, wybranych przez Walne Zebranie Członków

    na okres 4 lat,  w tym:

    a. prezes

    b. wiceprezes

    c. wiceprezes

    d. sekretarz

    e. skarbnik

    f. 2-5  członków.

 Prezes, wiceprezesi, sekretarz i skarbnik stanowią prezydium Zarządu, mające za       zadanie przygotowanie pracy Zarządu.

     -7-

 

3.   Do zadań Zarządu należy:

a/ zwoływanie Walnego Zebrania,

b/ zapewnienie prawidłowej realizacji celów Klubu,

c/ realizowanie uchwał i wytycznych Walnego Zebrania,

d/ opracowywanie rocznych planów działalności i składanie sprawozdań

z ich realizacji przed Walnym Zebraniem

e/ zaciąganie w imieniu Klubu zobowiązań finansowych,

f/ podejmowanie decyzji o przyjęciu nowych członków,

g/ ustalanie wysokości składek członkowskich

h/ przyznawanie wyróżniającym się członkom dyplomów, nagród oraz występowanie z wnioskami o przyznanie odznaczeń,

i/ rozstrzyganie sporów między członkami  Klubu,

j/ w wyjątkowych wypadkach Zarząd Klubu może podjąć uchwałę o obniżeniu wysokości składki członkowi, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej.

k/ reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

 

4.  Do składania oświadczeń woli w imieniu Krakowskiego Klubu Seniorów Lotnictwa w sprawach majątkowych i niemajątkowych, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.

 

5.  Do zadań Prezesa Klubu należy zwoływanie i kierowanie pracami Zarządu.

 

6. Prezes Zarządu, który przez co najmniej dwie kadencje sprawował funkcję Prezesa Zarządu Klubu i szczególnie zasłużył się w działalności na rzecz Klubu, może być wyróżniony godnością Prezesa Honorowego Krakowskiego Klubu Seniorów Lotnictwa.

 

§ 19

 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób wybranych przez Walne Zebranie Członków na okres czterech lat.

 

 2. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Klubu i do jej zadań należy:

 

a/ przeprowadzanie kontroli całokształtu działalności  statutowej Klubu, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i opłacania składek członkowskich,

                                                           

                -8-

 

b/ składanie na Walnym Zebraniu sprawozdania ze swej działalności, przedstawiania wniosków pokontrolnych  oraz ostatecznej oceny pracy Zarządu Klubu,

c/ przedłożenie Walnemu Zebraniu wniosku o udzielenie, bądź nie udzielenie absolutorium dla Zarządu.

3.Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu         z głosem doradczym.

 

 

     Rozdział V

Majątek Klubu

 

§ 20

1. Majątek Klubu stanowią:

a/ nieruchomości

b/ ruchomości

c/ fundusze

2. Na fundusze składają się:

a/ składki członkowskie

b/ darowizny, spadki i zapisy

c/ dotacje

 

Rozdział VI

Sposób dokonywania zmian w Statucie i rozwiązanie Klubu.

 

§ 21

 

1. Zmiana statutu dokonywana jest przez Walne Zebranie w głosowaniu jawnym większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 50% członków

2.W przypadku braku wymaganej ilości członków może ono się odbyć w II  terminie po upływie ½ godziny od wyznaczonego uprzednio terminu.  Uchwały podejmowane są wówczas zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych na Zebraniu.

§ 22

1. Prawo rozwiązania Klubu przysługuje Walnemu Zebraniu.

                                                                      

        -9-

 

2. Uchwała o rozwiązaniu Klubu podejmowana jest większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 50% członków. W przypadku braku wymaganej ilości członków, może ono się odbyć w II terminie po upływie ½ godziny od wyznaczonego uprzednio terminu.

3. Uchwały podejmowane są wówczas zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych na Zebraniu,

4.Walne Zebranie podejmuje jednocześnie uchwałę o przeznaczeniu majątku Klubu i wyznacza jego likwidatora.

5. Koszty likwidacji  pokrywa się z majątku  Klubu..

 

 

Kraków, dn.2 sierpnia 2011r.

kksl1.png
bottom of page